ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่ต้องการยืดเวลาที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจต้องยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว.

วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวนั้นเป็นวีซ่าที่นิยมขอ การจะขอวีซ่าประเภทไหนนั้นต้องพิจารณา จากหลายๆปัจจัยเพื่อจะได้ขอได้อย่างถูกประเภทและต้องตามความประสงค์ของผู้ยื่นขอ

  • B วีซ่าธุรกิจ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะทำธุรกิจหรือจะเข้ามาเป็นลูกจ้างในราช อาณาจักรไทย
  • B-A วีซ่าธุรกิจที่ได้รับการยืนยัน: สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติและต้องการลงทุนหรือทำธุรกิจกับบริษัทใน ราชอาณาจักรไทย
  • D วีซ่านักการทูต : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและเป็นลูกจ้างของสถานทูตในราชอาณาจักรอื่น
  • ED วีซ่าการศึกษา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะเรียนหรือสอนในราชอาณาจักรไทย
  • X วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะใช้ทักษะในการประกอบการหรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญในระยะสั้น
  • F วีซ่าประเภทราชการ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการไทย
  • B วีซ่านักลงทุน : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการ ลงทุน
  • IM วีซ่านักลงทุน : สำหรับคนไทยที่ต้องการจะจัดตั้งบริษัทภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการลงทุน
  • M วีซ่าสื่อมวลชน : สำหรับคนไทยที่เป็นตัวแทนของสื่อต่างๆ
  • O วีซ่าติดตาม : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในฐานะผู้ติดตามของ สามีหรือภรรยา
  • O-A วีซ่าผู้สูงอายุและเกษียณ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะปลดเกษียณในไทย
  • R วีซ่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา
  • RS วีซ่าวิทยาศาสตร์ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
  • S วีซ่ากีฬา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
 • เนื่องจากชาวต่างชาติจะยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภท B หรือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวประเภท O-A วีซ่าเกษียณ ซึ่งเราจะกล่า
 • คร่าวๆเกี่ยวกับเอกสารต่างๆสำหรับวีซ่าประเภทดังกล่าว
 • การได้มาซึ่งวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภทB วีซ่าธุรกิจ

คุณสมบัติ

ผู้ยื่นขอต้องการที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินธุรกิจหรือหางานเอกสารที่จำเป็น

 • หนังสือเดินทาง มีอายุการใข้งานมากกว่า 6 เดือน
 • แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)
 • รูปถ่ายขนาด 4×6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
 • การทำงาน

หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานใน บริษัทฯ ที่ขอได้ (ในการขอรับหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าว นายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวต้องไปยื่นคำร้อง ขอรับใบอนุญาตทำงานหรือ แบบ ตท.3 ณ กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนน มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 หรือที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งหากอนุญาตให้คน ต่างด้าวดังกล่าวมาทำงานได้ตามที่ขอ กระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาต ให้นายจ้างส่งหนังสือ กรมการจัดหางานดังกล่าวให้คนต่างด้าวใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า)

หนังสือจากบริษัทในประเทศไทยที่จะจ้างงานบุคคลต่างด้าวดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรอง การจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ

หมายเหตุ

ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะ ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non- Immigrant Visa รหัส B-A ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป) การติดต่อธุรกิจ

หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไป ประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ – หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำ ธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)

หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็น ผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)

หนังสือเชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ (โดยต้องแนบ เอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะ เบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)

กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัทยื่นประกอบด้วย

เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถาน เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว เพื่อ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้

หมายเหตุ

สำเนาเอกสารของบริษัทฯ จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการลงนาม และประทับตรารับรอง โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามด้วย

กรณีหนังสือของบริษัท ควรได้รับการรับรองจากสำนักงานทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี เนื่องจากบริษัทหลายแห่งมิได้ดำเนินธุรกรรมใดๆ ในปัจจุบัน แต่นำเอกสารบริษัทเดิมไปใช้ในการรับรอง

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภท B วีซ่าธุรกิจ คือ 2,000 บาท สำหรับการเข้า 1 ครั้ง และ 5,000 สำหรับการเข้าหลายครั้ง (ราคาเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา

 • วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภท B วีซ่าธุรกิจ ผู้ที่มีวีซ่านี้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 90 วัน
 • วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายเวลาการอยู่ได้1ปี การขยายเวลานี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง

บันทึก

ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวชนิด B ธุรกิจ จะต้องทำงานในประเทศ และเมื่อได้ ใบอนุญาตทำงานแล้ว ต้องใช้ใบอนุญาตนี้ควบคุมไปเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

การได้มาซึ่งวีซ่าประเภท O-A วีซ่าผู้สูงอายุ-เกษียณ

คุณสมบัติ

 • ผู้ขอยื่นต้องมีอายุมากกว่า 50ปีและต้องการที่จะอยู่เมืองไทยชั่วคราวถึงหนึ่งปี โดยไม่ต้องการทำงานใน ราชอาณาจักร
 • ผู้ขอยื่นต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม ในราชอาณาจักรไทยหรือในราชอาณาจักรที่ถือสัญชาติอยู่หรือใน ราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่
 • ผู้ขอยื่นต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ห้ามเข้าในราชอาณาจักรไทย (เช่น โรคเรื้อน, โรคเท้าช้าง, โรควันโรค, โรคซิฟิลิส, ติดยา หรืออื่นๆ)

เอกสารที่จำเป็น

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
 • แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่าย และแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 3 ชุด (ขอรับ แบบฟอร์มได้จากสถานทูตสถานกงสุล)
 • หลักฐานด้านการเงิน
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ หนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท หรือมีบัญชีเงินฝากและรายได้/ เงินบำนาญ (ต่อเดือน X 12) รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (กรณีแสดงสำเนาบัญชีเงินฝาก ให้แสดง หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย)

หมายเหตุ

 • ในการแสดงหลักฐานด้านการเงินนั้น ผู้ร้องอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ในประเทศที่ ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่มีถิ่นพำนักก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียม
 • Non-Immigrant Visa รหัส “O-A” (Long Stay) ค่าธรรมเดียวสำหรับเที่ยวเดียวคือ 2,000บาท ชนิด ใช้ได้หลายครั้ง (multiple entries) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
 • อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา
 • วีซ่าอยู่ชั่วคราว ประเภทO-A สำหรับผู้สูงอายุ-เกษียณ ระยะเวลาสูงสุดในการอยู่คือ 1 ปี
 • วีซ่าประเภทนี้สามารถยืดเวลาการอยู่ได้๑ปี การจะยืดเวลาได้นั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง และผู้ยื่นขอต้องพิสูจน์ให้ได้ตามคุณสมบัติตามที่กำหนดบันทึก
 • แม้ว่าวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวประเภท O-A ผู้สูงอายุ-เกษียณจะสามารถใช้ได้สูงสุด 1 ปี ผู้ถือวีซ่านั้นต้อง รายงานทุกๆ90วันให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง