ประเภทราชการ (Offical Visa)

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่กงสุลจะอนุมัติวีซ่าประเภท A ให้เมื่อมีการยื่นหนังสือนำทางราชการจากหน่วย งานรัฐบาลของประเทศนั้นๆหรือหนังสือนำที่ออกโดยสถานทูตอื่นๆประกอบคำร้องขอวีซ่า หากผู้สมัครวีซ่า ประเภท A-1 หรือ A-2 จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน วีซ่าที่ ผ่านการอนุมัติจะมีคำว่า “TDY” ระบุอยู่ ผู้สมัครวีซ่าประเภท A-1 และ A-2 ที่เป็นพลเมืองหรือได้รับการรับรอง จากหน่วยงานรัฐบาลนั้นๆ จะได้รับยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่า อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่กงสุลสามารถให้ผู้สมัครเหล่า นั้นเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายๆไปตามดุลยพินิจที่เหมาะสม

รายการนี้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าชนิดต่างๆที่แยกย่อยออกจากประเภทวีซ่าที่ได้กล่าวมาข้างต้น

  • วีซ่า A-3

ออกให้กับคนรับใช้และลูกจ้างส่วนตัวของผู้ถือวีซ่าประเภท A-1 หรือ A-2

  • วีซ่า G-1

ออกให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกตำแหน่งงานซึ่งปฏิบัติภารกิจถาวรให้กับองค์กรระดับนานาชาติในนามของรัฐบาล ซึ่งได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และออกให้ครอบคลุมถึงสมาชิกครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ วีซ่า G-1 นี้ยัง ออกให้กับเลขานุการ พนักงานขับรถ ตลอดจนพนักงานดูแลความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจดังกล่าว ด้วย ยกเว้นคนรับใช้ซึ่งจะได้รับวีซ่า G-5 แทน

  • วีซ่า G-2

ออกให้กับผู้แทนของรัฐบาลซึ่งได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลสหรัฐฯตลอดจนสมาชิกครอบครัวผู้ได้รับสิทธิ์ สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมการประชุมขององค์กรระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ G-2 อาจเป็นผู้แทนจากรัฐบาลของตนที่ประจำอยู่ในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) เลย หรืออาจเป็นผู้แทนของรัฐบาลที่มาปฏิบัติภารกิจชั่วคราว (TDY) ในองค์กรระดับนานาชาติก็ได้ นอกจากนี้วีซ่า G-2 ครอบคลุมถึงผู้แทนทางการทหารที่มีส่วนช่วยสำนักเลขาธิการสหประชาชาติด้านการรักษาสันติภาพ โดยที่สมาชิกในครอบครัวของผู้แทนดังกล่าวนั้นอาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่า G-2 ด้วยเช่นกัน

  • วีซ่า G-3

ออกให้กับผู้แทนในตำแหน่งใดๆก็ตามของรัฐบาลที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลสหรัฐฯหรือไม่ได้เป็นสมาชิก ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ วีซ่า G-3 ออกให้แก่ตัวแทนของรัฐบาลดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในการ ประชุมชั่วคราวขององค์กรระดับนานาชาติ (เช่น การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) และคณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ)

  • วีซ่า G-4

ออกให้กับผู้แทนที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับตำแหน่งในองค์กรระดับนานาชาติบางองค์กร (ซึ่งรวมถึงองค์การสหประชาชาติด้วย) ในทุกตำแหน่งงาน และสมาชิกครอบครัวของผู้แทนดังกล่าวนั้นอาจมี สิทธิ์ได้รับวีซ่า G-4 ด้วย แต่จะไม่รวมถึงคนรับใช้ซึ่งจะได้รับวีซ่า G-5 แทน ผู้แทนและลูกจ้างขององค์กรระดับ นานาชาติดังกล่าวที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจยังสามารถได้รับวีซ่า G-4 เช่นกัน หากประสงค์จะเดินทางผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศปลายทางอื่น โดยจำนวนครั้งของการ เข้าประเทศจะถูกจำกัดตามคำขอที่ระบุมาตามภารกิจ

  • วีซ่า G-4

ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในทุกตำแหน่งที่รับเงิน เดือนจากองค์กรระดับนานาชาติดังกล่าวและได้รับมอบหมายให้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ แทนขององค์กรนั้น

  • วีซ่า G-5

ออกให้กับคนรับใช้และลูกจ้างส่วนตัวของผู้ถือวีซ่าประเภท G-1 ถึง G-4

หมายเหตุ: หากมีการว่าจ้างผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรตามกฎหมาย (ผู้ถือกรีนการ์ด) ให้ทำงานในประเทศ สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้แทนของรัฐบาลประเทศอื่นๆ ผู้นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับสถานะวีซ่าประเภท A ได้ก็ต่อเมื่อ ยกเลิกสถานะกรีนการ์ดแล้ว