บริการขอวีซ่า (Thailand Visa) ประเทศไทย และบริการของเวิร์คเพอร์มิท (Thailand Work Permit) ของประเทศไทย มีทั้งหมด 6 ประเภท

  • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
  • ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
  • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
  • ประเภทฑูต (Diplomatic Visa)
  • ประเภทราชการ (Offical Visa)
  • ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  35,000 บาท

สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  30,000 บาท

สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  35,000 บาท

สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  30,000 บาท

กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย

สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  35,000 บาท

สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  25,000 บาท

ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  25,000 บาท

ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 25,000 บาท

จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง 25,000 บาท

ลำดับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท)
W 1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 9,990
W 2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 8,890
W 3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services) 8,990
W 4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 8,990
W 5 ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 8,990
W 6 ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี (ที่ One Stop Services) 8,990
W 7 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 12,000
W 8 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI) 11,480
W 9 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน & ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 3,900 – 5900
W 10 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 5,480
W 11 รายงานผลการทำงานในรอบปี 5,990
W 12 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 15,900
W 13 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 8,900
W 14 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี) 15,900
W 15 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นนทบุรี) 12,900
ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
V 1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 9,990
V 2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 9,890
V 3 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก) ที่ศูนย์ One Stop Services 9,990
V 4 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 9,890
V 5 ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services) 9,990
V 6 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 9,890
V 7 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI) 12,480
V 8 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 11,480
V 9 วีซ่าติดตามครอบครัว 12,000 บาท/ครอบครัว
V 10 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 5,990 – 9,980
V 11 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 5,990 – 8,980
V 12 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 5,480
V 13 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 5,980
V 14 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 5,980
V 15 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 5,980
V 16 แก้ไขตราประทับวีซ่า 5,980
V 17 Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 5,500
V 18 Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 5,500
V 19 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 7,500
V 20 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ) 15,900
V 21 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ) 14,900
V 22 เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 28,900
V 23 เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 28,900
V 24 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 28,900
V 25 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-O 28,900
V 26 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 28,900
V 27 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 28,900
V 28 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี) 15,900
V 29 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี) 14,900